diezinc.school-air.edu.pl
Vapenlagen förvaring ammunition


Förvara ammunition utanför vapenskåp

  Regler för förvaring och transport av vapen. När du ansöker om vapenlicens måste du uppge var och hur vapen och ammunition ska förvaras. Som vapeninnehavare är du enligt vapenlagen ansvarig för att dina vapen förvaras i ett godkänt vapenskåp. Förvaring och transport.

Förvara ammunition hemma

1 § Tillstånd krävs för att a) inneha skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin, b) driva handel med skjutvapen, c) yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition, d) yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn, eller e) föra in skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare till Sverige.

Förvaring av vapen i hemmet

1 § f vapenlagen (1996:67) från lagens bestämmelser om skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin. Polismyndigheten får meddela föreskrifter om förvaring av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare vid transitering enligt första stycket. Förordning (2023:376).


Brott mot vapenlagen förvaring

1 § Bestämmelser om förvaring av skjutvapen och ammunition finns i vapenlagen (1996:67) och vapenförordningen (1996:70). I fråga om förvaring av ammunition som räknas till explosiva varor finns bestämmelser även i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Får man förvara ammunition i vapenskåp

14 §9 Skjutvapen, ammunition och ljuddämpare får inte förvaras på tullager eller i frizon utan medgivande av Polismyndigheten. 15 §10 Skjutvapen, ammunition och ljuddämpare som en resande fört med till Sverige för personligt bruk men inte haft rätt att föra in, får föras ut om egendomen anmälts i behörig ordning för Tullverket.

Förvaring vapen sommarstuga

 • Vapenlagstiftningen reglerar förvaring av skjutvapen och ammunition, och med ammunition avses också tändhattar. Lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor omfattar också ammunition och tändhattar, men även krut.
 • vapenlagen förvaring ammunition


 • Förvaring vapen sommarstuga

 • Förvara ammunition i bil

  För att som vapenmäklare yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition krävs det tillstånd. Du ansöker om tillstånd enligt vapenlagen hos polisen. Ett tillstånd att yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition medför inte en rätt att fysiskt inneha och hantera föremålet.


   Skäl att förvara vapen hos annan

  Förvaring av ljuddämpare. För ljuddämpare krävs inte förvaring i säkerhetsskåp. De ska förvaras under säkert lås eller på något annat lika betryggande sätt, dvs samma förvaringsregler som för ammunition. Förvaring hos annan och transport av ljuddämpare. För ljuddämpare gäller samma regler som för skjutvapen.