diezinc.school-air.edu.pl
Hur stor del av svenska skogen är skyddad


Skogsvårdslagen

Beslutade biotopskyddsområden och naturreservat, som inte vunnit laga kraft. Markersättningar för bildande av naturreservat. Sammanlagt har 8,9 procent av Sveriges totala areal skogsmark skyddats, varav den största delen ligger i eller nära fjällen. Andelen av den produktiva skogsmarken som skyddats är 6 procent.


 • Skog avverkning
 • Skogens pärlor

  Energi. 96 % av den värmeenergi som skogsindustrin använder är bioenergi. Elförbrukning: 18 TWh. per år, drygt 14% av Sveriges totala elanvändning. Flera skogsindustriföretag är stora elproducenter. Skogsindustrin är självförsörjande på förnybar el upp till 50 procent. Skogsindustrin Sveriges största tillverkare av bioenergi.

   Biotopskydd

  Vi vägleder även andra i hur naturen bör skyddas och hur de skyddade områdena bör förvaltas. Flera myndigheter har viktiga roller i arbetet med naturskydd. Insatser från kommuner, stiftelser, ideella organisationer, markägare och företag är också centrala delar i arbetet. I Sverige är cirka 15 procent av landytan skyddad i någon form.

  Produktiv skogsmark per kommun

  Bärplockning i Sverige 2021. Armas Jäppinen. 2021-08-20. Svamp- och bärplockning är en stor del av glesbygdskulturen i Sverige, och vi är många som plockat för husbehov, älskar blåbärssylt och paj, och kanske också.


  Sverige yta hektar

  Här hittar du 8 vanliga frågor och svar om svensk skog. 1. Hur stor del av svensk skog brukas? 40,7 miljoner hektar – så stor är den svenska landytan. 70 procent av den utgörs idag av skogsmark, varav omkring 75 procent brukas långsiktigt. Skog är därmed en av Sveriges viktigaste förnybara råvaror.

  Skog avverkning

 • En tydligt ökande trend ses dock sedan mitten av 1990-talet samtidigt som den årliga arealen slutavverkning av Gammal skog har legat mellan 20 000 och 40 000 hektar. Totalt 0,7 miljoner hektar, motsvarande 29 procent av den gamla skogen, är formellt skyddad och huvuddelen finns i de västra delarna av Norrland.
 • Tillväxt skog per år

   Biologisk mångfald. 2023-06-12. Skogen ska brukas så att alla arter i skogen kan fortleva, och förutsättningarna för en rik biologisk mångfald i skogen har förbättrats under de senaste 20–30 åren. Men det finns mer att göra. Hur arbetar skogsindustrin? Här nedan kan du ta del av några exempel.

 • hur stor del av svenska skogen är skyddad

 • Skogsstyrelsen

  Vanliga frågor och svar. Här hittar du frågar och svar om det svenska skogsbruket, insatser för den biologiska mångfalden, vem som äger skogen, varför vi har hyggen, hur mycket skog vi har och hur mycket skog som är skyddad.