diezinc.school-air.edu.pl
Vilka är vårt lands vanligaste bergarter


 • vilka är vårt lands vanligaste bergarter
  1. Sedimentära bergarter exempel

  Vilka bergarter finns i Sverige? Den vanligaste berggrunden i vårt land är den som brukar kallas urberget. Detta har bildats under en tidrymd av två till tre miljarder år genom magmatiska, sedimentära och metamorfa processer. Främst består berggrunden i Sverige av olika typer av bergarterna gnejs och granit men variationen av bergarter.

  Sedimentära bergarter

  Olika granitiska bergarter utgör den vanligaste bergartsgruppen i den finska berggrunden. Man estimerar att drygt hälften (52,5 %) av Finlands berggrundsyta består av dessa. Av de enskilda bergarterna är granit den vanligaste i vårt land, granit har till och med utsetts till Finlands nationalbergart.


  Vad är en bergart?

   Här kan du lära dig mer om bergarter och hur de indelas. Läs också om bergartscykeln, en del av naturens stora kretslopp. Under malmer och malmbildning kan du bland annat läsa om att leta efter malm. Granit och gnejs. Foto: Åke Johansson. Bergarter är uppbyggda av ett eller flera mineral, som bildar ett mönster av korn av olika färg.

  Magmatiska bergarter

  Energikällan bakom rörelserna, liksom bakom uppsmältningen och vulkanismen, är radioaktivt alstrad värme i jordens inre. Jordskorpan är jordklotets yttre fasta skal. Den kan uppdelas i oceanskorpa och kontinentskorpa: Oceanskorpan är endast 5-10 km tjock och består av tunga basaltiska bergarter. Genom att den ständigt nybildas vid.

  Olika bergarter

  De bergarter som har lättast att smälta upp är lerrika bergarter av sedimentärt ursprung, vilka innehåller mycket vatten bundet i olika mineral. Även sura (kiselrika granitiska) magmatiska bergarter har rätt låg smälttemperatur, runt 700 ºC, jämfört med basiska bergarter.
 • Vanliga bergarter i sverige

 • Vanliga bergarter i sverige

 • Jordart: Morän/sediment. Jordmån: Podsol. Tall är näst efter gran Sveriges vanligaste träd och växer på nära nog all slags mark. Men för att frodas och växa upp till ståtlig, högstammig timmerskog har den vissa preferenser. Med sina djupgående rötter trivs tallen extra bra på grovkorniga, torrare marker, men växer också bra på.

 • Bergart korsord

  Från Wikipedia. Torv. Jordart är ett begrepp som används när man vill uttrycka jordens innehåll av sönderdelat berg, exempelvis morän, lera, rester av organismer exempelvis torv, dy eller kemiska utfällningar exempelvis kalkgyttja. Jordarter med stor mängd sönderdelat berg indelas efter kornstorlek i olika klasser.

  Metamorfa bergarter

  Beroende på hur snabbt smältan stelnar och kristalliseras utvecklar bergarten olika utseende och struktur. Magmatiska bergarter delas in i tre grupper baserat på uppkomstdjup och struktur: Djupbergarter eller intrusiva bergarter (plutoniska), t.ex. granit. Gångbergarter eller hypabyssala bergarter, t.ex. diabas.