diezinc.school-air.edu.pl
Tidsbegränsat bygglov padel


 • tidsbegränsat bygglov padel
 • Bygglov söks för tillfälligt

   Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. Det finns två olika typer av tidsbegränsade bygglov i plan- och bygglagen, PBL. Det ena bygglovet omfattar alla typer av bygglovspliktiga åtgärder medan det andra bygglovet endast gäller för nybyggnad för bostadsändamål.

  › Meeting › GetMeetingCaseFile.

  Ett tidsbegränsat bygglov kan ges både inom och utanför detaljplan. Det får också ges inom områdesbestämmelser. Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för att undvika en planändring när det handlar om åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen.


  Bygglov ska kunna medges

  Skärhamn | Publicerad För tillfället är fastigheten en industribyggnad, men den får med politikernas besked om ett tidsbegränsat bygglov på fem år byggas om till en idrottshall med plats för padel. Det är en privat aktör som vill göra om fastigheten till en idrottshall.

  I detaljplanen är byggnaden markerad

  Tidsbegränsat bygglov. Du kan under vissa förutsättningar få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd, om åtgärden bara uppfyller något eller några, men inte alla, krav för ett bygglov. Du ska i så fall begära ett tidsbegränsat bygglov i din bygglovsansökan. Det byggnadsnämnden bedömer vid prövningen är bland annat om det du.

  Bygglov för ändamål av säsongskaraktär

  Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om sökanden ansöker om det. Det kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga 15 år om åtgärden inte avser ändamål av säsongskaraktär. Vid en ansökan om förlängning ska byggnadsnämnden pröva åtgärden på nytt och fatta ett beslut om förlängning.
 • Men i det tillfälliga bygglovet
  1. Gotland Padel Center planerade att

  förutsättningar enligt 30–32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år.

  Men i det tillfälliga bygglovet

 • Byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning att motivera beslutet i enlighet med vad som anges under följande motivering att ta ut en avgift på 51 ,00 kr för handläggning av ärendet, hörande av fler än tio sakägare, expediering och kungörelse Motivering Ur ansökan om tidsbegränsat bygglov framkommer att den nya.
 • Goda nyheter Tidsbegränsat bygglov är beviljat

  Mejeriet 4, tidsbegränsat bygglov, ändring av industrilokal () Ärendebeskrivning Ansökan inkom den 24 augusti och avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industrihall till sporthall. Ytan som avses få ändrad användning är cirka m2. Ansökt tid är tio år.